Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ 

Bauroc myynti Suomi:
Jämerä Kivitalot Oy (jatkossa Jämerä) 
Fallåker 1 02740 Espoo, FINLAND

HENKILÖTIETOREKISTERIN NIMI

Jämerän asiakkaiden ja markkinoinnin henkilötietojen rekisteri (jatkossa Asiakas)

TIETOSUOJAPOLITIIKKA

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely perustuu Jämerän oikeutettuihin etuihin. Nämä edut perustuvat suhteisiin Asiakkaiden kanssa. Lisäksi Jämerä voi lähettää suoramarkkinointia Asiakkaille heidän suostumuksellaan.

Asiakkaiden, loppuasiakkaiden ja kuluttajien henkilötietoja voidaan säilyttää niin kauan kuin Jämerä tarvitsee niitä yllä esitettyihin tarkoituksiin, ei kuitenkaan yleensä yli kymmentä vuotta. Potentiaalisten asiakkaiden ja potentiaalisten loppuasiakkaiden henkilötietoja voidaan säilyttää niin kauan kuin Jämerä tarvitsee niitä yllä esitettyihin tarkoituksiin, ei kuitenkaan yleensä yli kahta vuotta.

REKISTERÖIDYSTÄ MUODOSTETUT RYHMÄT

Jämerän asiakkaiden, loppuasiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja potentiaalisten loppuasiakkaiden edustajat, työntekijät, johtajat ja toimihenkilöt sekä kuluttajat.

Jämerä voi käsitellä etenkin seuraavia henkilötietorekisterin tietoja: 

 • perustietoja, kuten nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite, titteli, sukupuoli (puhuttelusana) 
 • tietoja asiakasprojekteista sekä Asiakkaille myydyistä tuotteista ja palveluista 
 • tietoja tapaamisista ja muusta toiminnasta Asiakkaiden kanssa 
 • tietoja Asiakkaita kiinnostavista Jämerän tuotteista ja palveluista 
 • tietoja Jämerän ja Asiakkaiden välisen viestinnän sisällöstä ja välineestä (esimerkiksi sähköpostiviestit)

TIETOJEN HANKINTA JA KÄSITTELY

Tiedot kerätään pääasiassa kultakin rekisteröidyltä itseltään, Jämerän henkilöstön tai edustajaverkoston toimesta taikka verkkosivuston tai sovellusten kautta. Julkisesti saatavilla olevien lähteiden lisäksi henkilötietoja voidaan joissain tilanteissa sovellettavan lainsäädännön sen salliessa kerätä muista lähteistä kuin suoraan rekisteröidyltä, esimerkiksi Jämerän alihankkijoilta tai palveluntarjoajilta. 

Jämerä informoi kutakin rekisteröityä tietojen käsittelystä, mukaan lukien kolmansien osapuolten tietolähteistä ja niistä kerätyistä tiedoista, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. 

Jämerän henkilöstö sekä Jämerän alihankkijat ja palveluntarjoajat lisäävät tiedot henkilötietorekisteriin. Tämän henkilötietorekisterin tarkoitus on markkinointi ja viestintä asiakkaille sekä Jämerän Asiakkaisiinsa muodostamien suhteiden hoitaminen, mukaan lukien Asiakkaiden henkilötietojen käsittely seuraaviin tarkoituksiin: 

 • Jämerän velvoitteiden täyttäminen sen Asiakkaita kohtaan sekä Asiakkaiden ja Jämerän velvoitteiden ja vastuiden käsittely, arviointi ja täytäntöönpano 
 • tarjousten ja hinta-arvioiden sekä muiden sitovien ja ei-sitovien asiakirjojen hallinnointi, käsittely ja lähettäminen 
 • Jämerän oikeuksien käyttäminen • asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen 
 • asiakassuhteiden luominen 
 • markkinointi- ja viestintätarkoitukset, kuten markkinatutkimuksen tekeminen, suoramarkkinointi, automaattinen markkinointi sekä uusista ominaisuuksista, tuotteista ja lanseerauksista, talonäytöistä ja muista tapahtumista sekä myynninedistämiskampanjoista tiedottaminen Asiakkaille 
 • Jämerän tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen Asiakkaille sekä tuotteiden ja palveluiden laadun, toimivuuden ja turvallisuuden varmistaminen
 • tuotevastuuasioiden hallinnointi ja käsittely 
 • Jämerän tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 
 • laskutus 
 • tilastolliset ja analyyttiset tarkoitukset, mukaan lukien verkkosivustoanalytiikka. Tiedon hankintatavat ja lähteet yleisellä tasolla

Jämerä varmistaa, että sen koko organisaatiossa noudatetaan ja ylläpidetään riittävää teknistä ja organisatorista henkilötietojen suojausta. Lisäksi Jämerä varmistaa, että kaikkia tässä henkilötietorekisterissä esitettyjä henkilötietojen siirtoja ja luovutuksia kolmansille osapuolille säännellään sopimuksilla tai muilla lain vaatimilla tavoilla, jotka takaavat asianmukaisen tietosuojatason. 

Tekniset suojausjärjestelmät: 
Fyysistä materiaalia säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyä on rajoitettu. Kaikki IT-järjestelmät on suojattu käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmien käyttämiseksi on annettava käyttäjänimi ja salasana, ja tiedot siirretään tehokkaasti salattuja kanavia pitkin. 

Organisatoriset suojausjärjestelmät: 
Jämerän organisaatiossa on annettu ohjeet henkilötietojen käyttämiseen, ja IT-järjestelmien, mukaan lukien henkilötietojen, käyttöoikeus on rajoitettu henkilöille, jotka ovat oikeutettuja käyttämään niitä työtehtäviensä tai -roolinsa perusteella ja jotka ovat henkilötietojen suhteen salassapitovelvollisia.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN ASIAKKAILLE JA AVOIMUUS REKISTERÖITYJÄ KOHTAAN

Jollei mitään rajoituksia sovelleta, jokaisella rekisteröidyllä on oikeus päästä katsomaan kaikkia itseään koskevia henkilötietoja, joita Jämerä pitää hallussaan. Jokaisella rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää Jämerää korjaamaan tai poistamaan virheelliset, tarpeettomat, epätäydelliset tai vanhentuneet henkilötiedot tai lopettamaan niiden käytön. Jokainen rekisteröity voi myös peruuttaa suostumukset, jotka on aiemmin antanut, ja kieltää kaiken suoramarkkinoinnin. Pyynnöt on lähetettävä käyttäen dokumentin alussa esitettyjä yhteystietoja. Jämerä käsittelee kaikki pyynnöt mahdollisimman nopeasti. Jos rekisteröity on tyytymätön Jämerän päätökseen tai toimintaan, hänellä on oikeus tehdä valitus maansa tietosuojaviranomaiselle.

KANSAINVÄLISYYS

Jämerä voi luovuttaa ja siirtää henkilötietoja EU:n/ETA:n sisä- ja ulkopuolella sovellettavan lainsäädännön ja erityisesti sen rajoitusten mukaisesti seuraavilla tavoilla:

 • Jämerän emoyhtiän Bauroc-konserniin kuuluville yhtiöille sen sopimuksen mukaisesti, jonka asianomaiset Bauroc-yhtiöt ovat solmineet, ja noudattaen Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sen varmistamiseksi, että käytössä on asianmukaiset tietosuojatoimet, sekä valtuutetuille kolmansille osapuolille siltä osin, kuin he osallistuvat henkilötietojen käsittelemiseen tässä henkilötietorekisterissä esitettyjä tarkoituksia varten. Henkilötietoja voivat käsitellä tällaiset valtuutetut kolmannet osapuolet myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella sen sopimuksen mukaisesti, jonka Jämerä ja valtuutettu kolmas osapuoli ovat solmineet, ja noudattaen Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sen varmistamiseksi, että käytössä on asianmukaiset tietosuojatoimet. Jämerä velvoittaa tällaiset kolmannet osapuolet säilyttämään luottamuksellisina ja riittävästi suojattuina kaikki tällaiset siirretyt henkilötiedot
 • Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä syistä henkilötietoja saatetaan säilyttää sellaisten ulkoisten palveluntarjoajien palvelimilla, jotka saattavat käsitellä tietoja Jämerän puolesta.
 • Kaikissa henkilötietojen siirroissa on noudatettava yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja sovellettavaa pakollista lainsäädäntöä, joita saatetaan muuttaa ajoittain.

TIETOSUOJAA VALVOVA VIRANOMAINEN

Tietosuojavaltuutettu on viranomainen, joka ohjaa, neuvoo ja valvoo henkilötietojen käsittelyä henkilötietolain mukaisesti. Tietosuojavaltuutettu käyttää päätösvaltaa tarkastusoikeuden toteuttamista ja tiedon korjaamista koskevissa asioissa sekä antaa ratkaisuja rekisterinpidon lainmukaisuudesta ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta.

TIETOSUOJAPERIAATTEIDEN PÄIVITTÄMINEN Tietosuojaperiaatteet ovat tämän hetken käytäntömme mukaiset. Päivitämme periaatteita säännöllisesti ja tiedotamme muutoksista yhteistyökumppaneillemme.