EPD ympäristöselosteet

Mikä on EPD?

Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristövaikutuksia kuvataan EPD ympäristöselosteilla. EPD eli environmental product declaration on dokumentti, jossa tuotteen ympäristövaikutukset esitetään raaka-aineiden hankinnasta aina elinkaaren lopun käyttöön asti. EPD:ssä ympäristövaikutukset on esitetty standardin EN 15804 mukaisesti ja ympäristöseloste on kolmannen osapuolen verifioima, jolloin tieto on tarkastettua ja luotettavaa.

Rakennuksen elinkaaren vaiheet

Tuotteen EPD kattaa yleensä osat A1-A4, C ja D, eli työmaan ja käytön aikaisia ympäristövaikutuksia ei arvioida erikseen tuotteen osalta, vaan vasta koko rakennuksen osalta.

Bauroc EPD:t

   

bauroc tuotteiden ympäristöselosteita on kaksi, toinen seloste koskee harkkoja ja muurattavia tuotteita, toinen raudoitettuja elementtejä.

Harkkojen osalta tuotteet on jaettu kolmeen eri tuoteryhmään, joissa kussakin tuotteet ovat samankaltaiset ja valmistuksen ympäristövaikutukset lähellä toisiaan. Tuotteiden jaottelu on esitetty alla olevassa taulukossa. Karkeasti tuotteet voi ryhmitellä Suomessa yleisimmän käytön mukaisesti ”ulkoseinäharkkoihin”, ”väliseinätuotteisiin” ja ”erikoisharkkoihin”. Erikoisharkot ovat tiheämpiä harkkoja, joita käytetään kohteissa, joissa tarvitaan esimerkiksi väliseiniin parempaa ääneneristävyyttä tai puristuslujuutta. Raudoitetut tuotteet on jaoteltu kahteen ryhmään: palkkeihin ja muihin raudoitettuihin tuotteisiin.

Ympäristöselosteet on laadittu uusimman EN15804 + A2 mukaisesti, mutta valmistuksen aiheuttamat päästöt on ilmoitettu myös EN15804+A1 mukaisesti (kuten alla olevassa koostetaulukossa), koska tätä arvoa käytetään osassa hiilijalanjälkilaskelmissa ja -vertailuissa.

Bauroc muurattavien tuotteiden (kolme eri tiheysluokkaa) ympäristövaikutukset >>

Bauroc raudoitettujen tuotteiden (palkit ja muut raudoitetut tuotteet) ympäristövaikutukset >>

Rakennustietosäätiö RTS on julkaissut bauroc EPD:t sivuillaan >

 

Taulukko 1. bauroc kevytbetonituotteiden valmistuksen aiheuttamat päästöt EN 15804+A1 mukaisesti /m3 valmistettavaa tuotetta. Lähde: Bauroc EPD:t 3.6.2021, joissa esitetty myös EN 15804+A2 mukaiset päästötiedot.

Ryhmä Tuotteet Suomessa Tuoteryhmän
keskiarvotiheys
[kg/m3]
Valmistusvaiheen
A1-A3 GWP
[kgCO2e/m3]
Harkot – ”ulkoseinäharkot” ECOTERM +

ECOTERM

ECOLIGHT

UNIVERSAL

338 121
Harkot – ”väliseinätuotteet” CLASSIC

ELEMENT VÄLISEINÄLAATTA

450  152
Harkot – ”erikoisharkot” HARD

ACOUSTIC

555 180
Raudoitetut tuotteet – ”palkit” PALKIT 500 221
Raudoitetut tuotteet – ”raudoitetut seinä- ja tasoelementit” SEINÄELEMENTIT

TASOELEMENTIT

525 184

 

Hiilijalanjäljen laskenta ja EPD

Bauroc kevytbetonin valmistus on kiviaineiseksi materiaaliksi vähäpäästöistä. Tämä johtuu mm. materiaalin kevyestä massasta ja sen myötä vähäisestä raaka-aineiden tarpeesta, raaka-aineiden saannista tehtaan läheisyydessä, osin kierrätysraaka-aineiden käytöstä, nykyaikaisesta tehtaasta ja tehtaan sähköenergiana käyttämästä uusiutuvasta energiasta, valmistuksen tehokkuudesta ja tuotannon leikkausjätteen 100% kierrätyksestä takaisin tuotantoon. Myös elinkaaren lopun jälkeen suurin osa kevytbetonista voidaan hyödyntää, teräkset metallinkierrätykseen ja yksiaineinen kiviaines ei tarvitse muuta erottelua, vaan se voidaan murskata muun kiviaineksen mukana.

Rakennusten vähähiilisyyden arviointi on tulossa pakolliseksi uusille rakennuksille uudistuvan lainsäädännön ja vaadittavan ilmastoselvityksen myötä. Hiilijalanjäljen laskenta ja sen optimointi on kuitenkin arkipäivää jo nyt monessa rakennushankkeessa. Tavoitteita hankkeiden alhaisista hiilipäästöistä ja jopa hiilineutraaliudesta ovat asettaneet monet kunnat ja rakennuttajat. Bauroc kevytbetonituotteet ovat hyvä valinta kohteisiin, joissa halutaan valita sekä vähähiilisiä että toimivia ja parhaita ratkaisuja esim. märkätilaseiniksi, palomuureiksi ja massiivisiksi ulkoseiniksi. Nyt saatavilla olevien EPD:n avulla kohdekohtaisia hiilijalanjälkilaskelmia voi tehdä Bauroc tuotteille tarkemmin kuin yleisen päästötietokannan arvoilla. Kerromme mielellämme lisätietoja.